Czy kredyt w walucie czy w złotych ?

Prawie 2/3 wszystkich kredytów udzielonych w polskich bankach w ubiegłym roku to kredyty walutowe. Pozostałe kredyty to kredyty złotowe.

Co zatem jest powodem, że żyjąc i pracując w Polsce, zarabiając na rynku polskim i dokonując na nim płatności w polskim złotym coraz więcej osób decyduje się na zaciągnięcie kredytu walutowego i na ponoszenie ryzyka wahań kursów walut obcych?

Najistotniejszym powodem coraz większego zainteresowania kredytami walutowymi jest różnica oprocentowania pomiędzy kredytem walutowym a złotowym. W przypadku kredytu inkasowanego do waluty obcej kredytobiorcę obowiązuje niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytu złotowego. Płaci on dzięki temu niższą ratę.

Warto zaznaczyć, że w naszym kraju kredyty walutowe to w rzeczywistości najczęściej kredyty inkasowane do walut obcych, co jednak nie oznacza, że bank oddaje do dyspozycji klienta środki z kredytu w konkretnej walucie (np. we frankach szwajcarskich) i oczekuje na spłatę w tej właśnie walucie. To stan zadłużenia oraz wysokość rat zostają określone w walucie obcej natomiast wypłata kredytu i jego spłata odbywają się w PLN.

Suma kredytu przy wypłacie oraz przy spłacie zostaje przeliczona wg kursu walutowego na PLN. Warto nadmienić, że kredyt zaciągany jest po kursie kupna waluty (niższym), natomiast jego spłata odbywa się po kursie sprzedaży (wyższym). Różnica w kwocie pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty to tzw. spread, a jego dokładne określenie w momencie zaciągania kredytu jest niemożliwe.

Banki stosują różne spready. Na niekorzyść klienta działa znacząca różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży waluty. Dzieje się tak dlatego, że wpływa to na podrożenie kosztów obsługi klienta, dlatego przy wyborze banku jako kredytodawcy należy zwrócić uwagę na ten czynnik i dokonać porównania tabel kursowych banku.

Przy zaciąganiu kredytu walutowego kredytobiorca ponosi ryzyko kursowe. Jest to równoznaczne z tym, że rata kredytu w walucie może po przeliczeniu na walutę polską ulegać wahaniom zależnym od aktualnego kursu danej waluty. Decydujący wpływ na spadek atrakcyjności kredytów walutowych może mieć osłabienie złotego, czyli deprecjacja.

Innym czynnikiem powodującym spadek atrakcyjności i dostępności kredytów walutowych w efekcie wzrostu ich oprocentowania mogą być ograniczenia w ich udzielaniu.

Kiedy przewalutować kredyt ?