Wszystko o kredytach

Kredyt - jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku na określony cel i czas oraz za określony procent. Udzielanie kredytów przez banki jest jednym z ich podstawowych zadań. Kredyt uzyskuje się na pewien czas, po którym należy go zwrócić. Czas ten liczony jest w dniach, a przy dłuższych okresach w miesiącach i latach. Procent za kredyt jest jego ocena i stanowi podstawę do obliczenia wynagrodzenia banku. Wynagrodzeniem banku za udzielone kredyty są odsetki kredytowe, których wielkość zależy od sumy udzielonego kredytu. Odsetki te płaci kredytobiorca i są one dla niego kosztem. Odsetki od kredytów stanowią podstawowy przychód banku. Kredyty zaciągają przedsiębiorstwa gdy brak im środków na konkretne cele.

Kredyty bankowe pełnią następujące funkcje:
- Kreatywną (polega ona na tworzeniu pieniądza. Bank udzielając kredytu działa podobnie jakby emitował pieniądz, bowiem kwota udzielonego kredytu jest przeznaczona na określone wydatki i działa tak jakby kredytobiorca otrzymał określoną kwotę pieniężną. Funkcja ta może być przyczyna inflacji, ponieważ jej skutkiem może być nadmierna ilość pieniądza w obiegu.)
- Płatniczą (polega ona na umożliwieniu kredytobiorcy zapłacenia swoich płatności wierzycielom).
- Finansową (polega ona na stworzeniu możliwości sfinansowania przedsiębiorstwom określonych przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością).
- Kontrolną (wynika z trybu jego udzielania przez bank. Bank może udzielić kredytu jedynie wiarygodnym kredytobiorcom).

Cechy Kredytu:
- charakter pieniężny( tzn. przedmiotem kredytowania są zawsze pieniądze)
- zwrotność ( kredyt musi być zwrócony w ściśle określonym terminie zgodnie z umową)
- celowość (bank udziela kredytu zawsze z określonym przeznaczeniem, zmiana celu wykorzystania kredytu wiąże się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank)
- odpłatność ( kredyt jest odpłatny w dwóch aspektach:
1. prowizja od kredytu przyznanego
2. odsetki od kredytu wykorzystanego)
- zabezpieczenie ( kredyt musi być zabezpieczony od jego utraty z punktu widzenia banku jest to nie osiągnięcie zysku na operacji, z punktu widzenia klientów to jest utrata części wkładów, które zostały zainwestowane w operacje kredytowe).

Klasyfikacja kredytu:

a) ze względu na przeznaczenie:

- na działalność gospodarczą

- konsumpcyjny

- mieszkaniowe

b) ze względu na czas spłaty:

- krótkoterminowe do 1 roku

- średnioterminowe do 5 lat

- długoterminowe powyżej 5 lat

c) ze względu na zabezpieczenie:

- lombardowe ( zabezpieczone zastawem bankowym na przedmiot
wartościowy, papiery wartościowe lub towary lub zastawem rejestrowym
kiedy przedmiot zastawu pozostaje w rękach kredytobiorcy)

- hipoteczne ( zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomość,
stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej)

d) ze względu na walutę:

- kredyty w złotych polskich

- kredyty w dewizach

e) ze względu na przedmiot kredytowania:

- inwestycyjne (przeznaczone dofinansowania nakładów inwestycyjnych)

- obrotowe (przeznaczone na finansowanie działalności eksploatacyjnej).

f) ze względu na formę kredytowania:

- kredyty dyskontowe (wekslowe- udzielane poprzez wykup weksli
przed ich terminem płatności)

- kredyty akceptacyjne (polegają na akceptowaniu wystawionych
na bank weksli trasowanych: bank zobowiązuje się do udzielenia
kredytu na ich wykupienie. Wykorzystanie kredytu akceptacyjnego
może również nastąpić poprzez poręczenie weksla przez bank w
drodze awalu)

- kredyty czekowe ( służą na pokrycie czeków na rachunku wystawcy
czeku)

- kredyty lombardowe (udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych
lub towarów)

- kredyty hipoteczne (udzielane są pod zastaw hipoteczny ustanowiony
na nieruchomościach)

- kredyty inkasujące wierzytelność (udzielane są pod przeniesione
wierzytelności z wierzyciela na bank w drodze cesji odpowiednich
dokumentów)

g) ze względu na specjalne warunki kredytowe

- kredyty preferencyjne (udzielane na korzystniejszych warunkach
na określone cele)

- kredyty dewizowe ( udzielane w dewizach na transakcje w handlu
zagranicznym).