Oprocentowanie kredytu

Co to jest oprocentowanie kredytu ?

Oprocentowanie jest to cena kredytu. Z zasady składa się na nie tzw. stopa referencyjna oraz marża banku. Marżą ustalana jest przez bank, a jej poziom odgrywa znaczącą rolę, gdyż różnica oprocentowania rzędu jednego punktu procentowego może spowodować znaczną oszczędność na odsetkach.

Przykład

Zakładamy, że zaciągnęliśmy w banku kredyt w wysokości 100000 PL przy oprocentowaniu 3,5% na okres 20 lat. W innym banku kredyt na taką sama kwotę moglibyśmy zaciągnąć po cenie 2,5%, w związku z czym istniałaby szansa, że w ciągu 20 lat zaoszczędzilibyśmy aż 12000 PLN. Z tego wynika, że każdego miesiąca możemy płacić mniej więcej 50 zł mniej, a oszczędność tą możemy wykorzystać w dwojaki sposób: albo obniżyć wysokość miesięcznych rat przy zachowaniu okresu spłaty kredytu (dzięki czemu nie nadwerężymy własnego budżetu) albo utrzymać wielkość raty kredytu na poprzednim poziomie i spłacić go o 26 miesięcy wcześniej.

Powszechną regułą jest zależność oprocentowania od wysokości zaciąganego kredytu i wysokości wkładu własnego. Im są one wyższe, tym niższe jest oprocentowanie. Przy porównywaniu ofert kredytów hipotecznych istotne jest także, aby zwrócić uwagę również na to jak często zmienia się oprocentowanie i od czego jest ono zależne, gdyż dość często zdarza się sytuacja, kiedy to podczas trwania okresu kredytowego zmieniają się już nie tylko stopy referencyjne, ale także marże.

W zależności od ofert banków marża promocyjna może obowiązywać jedynie przez pierwszy rok lub przez 2 lata od zaciągnięcia kredytu lub też może być ona określona datą, po upływie której marża zwiększa się. Może mieć miejsce także taka sytuacja, kiedy niższa marża będzie obowiązywać dopiero, gdy klient spłaci taką kwotę kredytu, która będzie odpowiadać różnicy między wkładem własnym wymaganym, a faktycznie wniesionym. Bank może zatem udzielić kredytu na 100% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem, ale jedynie pod warunkiem podniesienia poziomu marży do chwili osiągnięcia standardowego LTV (czyli wysokości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości).

Wysokość oprocentowania może zależeć także od decyzji zarządu danego banku, który ustala poziom oprocentowania i może go zmieniać dopasowując do warunków rynkowych. Jest to oczywiście mało przewidywalny i często niekorzystny dla klienta sposób aktualizacji oprocentowania, przede wszystkim dlatego, że nie ma pewności, czy w miarę spadku wartości stóp procentowych oprocentowanie kredytu także będzie ulegać proporcjonalnemu zmniejszeniu.

W niektórych bankach oprocentowanie jest oparte o stopę referencyjną i stałą marżę banku. Stopa referencyjna jest trzymiesięczną stopą procentową, która obowiązuje na rynku międzybankowym. Jest zmienna i inna dla każdej waluty (3M WIBOR, 3M LIBOR (USD), 3M LIBOR (CHF), 3M EURIBOR). Zmiany następują raz na kwartał przyjmując wartość z ostatniego dnia poprzedniego kwartału. Oprocentowanie różnicuje się w cyklu trzymiesięcznym, kiedy to dochodzi do zmian stopy referencyjnej. Stała jest jedynie marża, która nie zmienia swojej wartości przez cały okres kredytowania, a jej wysokość zależy od celu, kwoty i wysokości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, na który kredyt został zaciągnięty. Bank ten nie różnicuje też- tak, jak robią to niektóre banki- poziomu marż w zależności od planowanego okresu spłaty kredytu.

Dla klientów istotna jest też elastyczność banku. Istotne jest np. akceptowanie różnych źródeł dochodu- nie tylko stałego wynagrodzenia, ale także premii, prowizji czy też dochodów uzyskiwanych w ramach umów cywilnoprawnych, takich jak np. umowy o dzieło, umowy zlecenia. Elastyczność oferty wpływa przede wszystkim na większą dostępność produktu.

 

Okres kredytowania